Algemeen

Trouvailles gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke registratiegegevens. Al uw gegevens blijven in eigen beheer en stellen wij nooit ter beschikking aan derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Trouvailles waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij respecteren daarom uw privacy als gebruiker van onze website. Persoonsgegevens die u ons geeft, nemen we voor waar aan. Als uw persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichtingen die wij met u zijn aangegaan, vervallen.

Versie geldig vanaf 1 januari 2017

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trouvailles. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite  www.trouvailles.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar. 1.2 Identiteit van de onderneming

Trouvailles

Nijverheidsstraat 53
2802AH Gouda

E-mailadres: info@trouvailles.nl
KvK-nummer: 61480614
BTW-identificatienummer: NL211337912B01

Bankrekeningnummer: NL53INGB0008658353

1.3 Trouvailles behoudt zich het recht voor haar betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Trouvailles erkend.

 

 2. Prijzen

2.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
2.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s.

 

 3. Gegevensbeheer

3.1 Indien u een interieuradvies afneemt bij Trouvailles, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Trouvailles. Trouvailles houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
3.2 Trouvailles respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
3.3 Trouvailles maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst tussen Trouvailles en een klant komt tot stand nadat een opdracht door Trouvailles op haalbaarheid is beoordeeld.
4.2 Trouvailles behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen een opdracht niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat het advies geschied onder rembours of na vooruitbetaling. 4.3 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na de facturatie van een dienst.

 

 5. Overmacht

5.1 Trouvailles is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht. 5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Trouvailles alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. 5.3 Trouvailles behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Trouvailles gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
5.4 Indien Trouvailles bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

.

 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 Eigendom van alle door Trouvailles aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Trouvailles zolang de afnemer de vorderingen van Trouvailles uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Trouvailles wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
6.2 De door Trouvailles geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
6.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
6.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Trouvailles of een door Trouvailles aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Trouvailles haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
6.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Trouvailles zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
6.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Trouvailles.

 

7. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
7.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
7.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Trouvailles en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Trouvailles er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

TROUVAILLES – lovely things discovered by chance


In 2015 heb ik (Christa) mijn onderneming opgestart. Dit begon in de vorm van een woonwinkel, waar klanten ook terecht konden voor interieuradvies. Nadat ik dit 3 jaar met veel plezier heb gedaan, sloten in februari 2019 de deuren van de winkel, om vervolgens de focus te leggen op interieurstyling. Het Franse woord trouvailles betekent in het Nederlands vondsten. In eerste instantie verkocht ik unieke interieurvondsten in mijn winkel, en nu probeer ik deze toe te passen in de interieurs van mijn klanten. Ik vind het belangrijk dat een interieur persoonlijk en uniek is en daarom werk ik graag met een mix van oude en nieuwe meubels/woonaccessoires. Je kunt bij mij terecht voor een persoonlijk interieuradvies op maat. Benieuwd naar de gerealiseerde projecten die ik heb mogen begeleiden? Bekijk deze dan in het portfolio. Graag meer weten? Neem dan contact met mij op via de contactpagina.