Algemeen

Trouvailles gaat vertrouwelijk om met uw persoonlijke registratiegegevens. Al uw gegevens blijven in eigen beheer en stellen wij nooit ter beschikking aan derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. Trouvailles waardeert het vertrouwen dat u in ons stelt. Wij respecteren daarom uw privacy als gebruiker van onze website. Als u iets hebt besteld worden uw adresgegevens wel doorgegeven aan de distributeur (DHL). Die moet tenslotte weten waar u woont of waar uw bestelling afgeleverd moet worden. Als u een bestelling doet via www.trouvailles.nl vragen wij om uw naam, e-mailadres, het bezorgadres en betaalgegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen om uw bestelling zo goed en snel mogelijk te verwerken. Persoonsgegevens die u ons geeft, nemen we voor waar aan. Als uw persoonsgegevens niet juist blijken te zijn, kunnen alle verplichtingen die wij met u zijn aangegaan, vervallen.

Versie geldig vanaf 1 januari 2017

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Trouvailles.

 

De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite  www.trouvailles.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

1.2 Identiteit van de onderneming
Trouvailles

 

Korte Groenendaal 19
2801JP Gouda

 

E-mailadres: info@trouvailles.nl
KvK-nummer: 61480614
BTW-identificatienummer: NL211337912B01

Bankrekeningnummer: NL80INBG0006872873

 

1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Trouvailles behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Trouvailles erkend.
1.5 Trouvailles garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal Trouvailles bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft de consument in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
2.4 Aan de leveringsplicht van Trouvailles zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Trouvailles geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

 

 4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Trouvailles heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk of via het contactformulier op de website melding te maken bij Trouvailles. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Trouvailles er zorg voor dat binnen 14 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Wanneer niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde voor gratis verzenden worden deze kosten verrekend met het terug te betalen bedrag. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer. Wanneer de producten in de winkel geretourneerd worden, ontvangt u een tegoedbon ter waarde van het aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten. 4.3 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. – Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. – Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.

4.4 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

 

 5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Trouvailles, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Trouvailles. Trouvailles houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie ons Privacybeleid.
5.2 Trouvailles respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Trouvailles maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

 

 6. Garantie

6.1 Trouvailles garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.
6.2 De garantietermijn van Trouvailles komt voor nieuwe, ongebruikte artikelen overeen met de fabrieksgarantie. Trouvailles is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 Bij Trouvailles heeft u ook op alle 2e hands artikelen een garantie termijn van 14 dagen.

6.4 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, in afwijking van de beschrijving op de website, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Trouvailles) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk of via het contactformulier op de website te melden aan Trouvailles. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 weken na levering aan Trouvailles schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en, indien van toepassing, in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.5 Indien klachten van de afnemer door Trouvailles gegrond worden bevonden, zal Trouvailles naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Trouvailles en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Trouvailles) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Trouvailles gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Trouvailles voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.6 Een klacht is alleen gegrond als deze NIET is veroorzaakt door:

  • Opzettelijke beschadiging of door nalatigheid van de gebruiker (bijvoorbeeld water-, val en/of stootschade);
  • Verkeerd gebruik of nalatig onderhoud;
  • Uitzonderlijke slijtage;
  • Beschadiging door het niet volgen van wasvoorschriften.

6.7 De garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Trouvailles in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Trouvailles en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

7. Aanbiedingen
7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Trouvailles zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Trouvailles slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Trouvailles gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Trouvailles kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

8. Overeenkomst
8.1 Een overeenkomst tussen Trouvailles en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door Trouvailles op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Trouvailles behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

8.3 Bij grotere bedragen kan Trouvailles als voorwaarde stellen, dat de bestelling onder rembours wordt verzonden. Trouvailles betaald in dit geval de rembourskosten.
8.4 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na aflevering van het goed en/of na de facturatie van een dienst.

 

 9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Trouvailles gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 10. Overmacht

10.1 Trouvailles is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Trouvailles alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Trouvailles behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Trouvailles gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Trouvailles bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 11. Aansprakelijkheid

11.1 Trouvailles is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

 12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Trouvailles aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Trouvailles zolang de afnemer de vorderingen van Trouvailles uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Trouvailles wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Trouvailles geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Trouvailles of een door Trouvailles aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Trouvailles haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Trouvailles zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Trouvailles.

 

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Trouvailles en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Trouvailles er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

TROUVAILLES – lovely things discovered by chance


In 2015 heb ik (Christa) mijn onderneming opgestart. Dit begon in de vorm van een woonwinkel, waar klanten ook terecht konden voor interieuradvies. Nadat ik dit 3 jaar met veel plezier heb gedaan, sloten in februari 2019 de deuren van de winkel, om vervolgens de focus te leggen op interieurstyling. Het Franse woord trouvailles betekent in het Nederlands vondsten. In eerste instantie verkocht ik unieke interieurvondsten in mijn winkel, en nu probeer ik deze toe te passen in de interieurs van mijn klanten. Ik vind het belangrijk dat een interieur persoonlijk en uniek is en daarom werk ik graag met een mix van oude en nieuwe meubels/woonaccessoires. Je kunt bij mij terecht voor een persoonlijk interieuradvies op maat. Benieuwd naar de gerealiseerde projecten die ik heb mogen begeleiden? Bekijk deze dan in het portfolio. Graag meer weten? Neem dan contact met mij op via de contactpagina.